Konfirmačná výučba

V našom cirkevnom zbore prebieha okrem vyučovania náboženstva v školách aj vyučovanie konfirmandov v priestoroch našej zborovej siene. Toto vyučovanie v našej cirkvi trvá spravidla 2 roky. Prihlásiť sa naň môžu všetci pokrstení, ktorí už dosiahli vek 12 rokov, alebo sú aspoň v 7. ročníku základnej školy.  V školskom roku 2015/2016 majú prváci vyučovanie v piatok o 15:00 a druháci v piatok o 16:00.
Cieľom vyučovania je ísť do hĺbky, a to tak v poznávaní Písma svätého, ako aj vierouky našej Evanjelickej cirkvi. Nejde však len o poznatky a informácie, hoci aj to je dôležité. Cieľom je tiež zintenzívnenie vzťahu mladého človeka s Pánom Bohom, čo by sa malo prejavovať aj na pravidelnej účasti na službách Božích. Výsledkom konfirmačnej prípravy je samotná slávnosť konfirmácie, kedy sú mladí pokrstení ľudia prijímaní za dospelých členov cirkevného zboru a cirkvi ako takej.
Deje sa to na základe dvoch predpokladov. Prvým z nich je vyznanie viery slovami Apoštolského vierovyznania (Viery všeobecnej kresťanskej). Druhým predpokladom je potvrdenie krstnej zmluvy. Pri krste, v mene dieťaťa, rodičia a krstní rodičia sľubovali Pánu Bohu, že svoje dieťa budú vychovávať v kresťanskej viere. Pán Boh sa zas zaviazal, že naše dieťa prijme za svojho syna, resp. dcéru – a ponúkne mu odpustenie hriechov, svoju milosť, ochranu, pomoc, sprevádzanie a blízkosť v živote ako aj zasľúbenie večného života. Pri konfirmácii mladý človek, teraz už v svojom vlastnom mene, sám za seba potvrdzuje, že i naďalej chce ako kresťan žiť a správať sa v tomto svete. Pred Bohom sa tak stáva zodpovedným sám za seba. Ide teda, svojim spôsobom, o aktualizáciu krstnej zmluvy. Pán Boh, ako zmluvný partner ostáva naďalej, no namiesto rodičov a krstných rodičov je tu teraz mladý pokrstený človek.

Čo nás čaká
Slovo na zamyslenie

Galatským 4,8-20

8 Ale vtedy, keď ste (ešte) nepoznali Boha, slúžili ste tým, čo podľa svojej prirodzenosti nie sú bohovia. 9 Teraz však, keď ste poznali Boha, alebo skôr, keď Boh poznal vás, ako sa môžete vracať zase k slabým a biednym živlom, ktorým znovu chcete slúžiť? 10 Dni zachovávate, aj mesiace, aj (sviatočné) obdobia, aj roky. 11 Bojím sa o vás, či som sa nadarmo nenamáhal pre vás. 12 Buďte, ako som ja, lebo ja som ako vy; bratia, prosím vás! Mne ste v ničom neukrivdili. 13 Veď viete, že som vám telesne slabý zvestoval prvý raz evanjelium 14 a pre pokušenie, ktorým vám bolo moje telo, neznevážili a nezošklivili ste si ma, ale prijali ste ma ako anjela Božieho, ako Krista Ježiša. 15 Kdeže sa teda podelo vaše blahorečenie? Veď vydávam vám svedectvo, že keby bolo bývalo možné, aj oči by ste si boli vylúpili a mne dali. 16 Či som sa vám stal nepriateľom, keď vám hovorím pravdu? 17 Horlivo vás získavajú, ale nie dobromyseľne! Skôr vás chcú odlúčiť, aby ste vy horlili za nich. 18 Pekne je dať sa získavať dobrým vždy, a nielen vtedy, keď som ja u vás. 19 Deti moje, pre ktoré znovu trpím pôrodné bolesti, dokiaľ Kristus nebude sformovaný vo vás, 20 chcel by som byť teraz pri vás a zmeniť svoj hlas, lebo neviem, čo s vami.

Priatelia si hovoria pravdu. Pavol píše veľmi osobne. Trápi ho, že tí, ktorí už prv pochopili, že viera v Krista stačí na to, aby sa stali súčasťou Božieho ľudu, teraz začínajú špekulovať a chcú robiť veci, ktorými by sa vyrovnali tým, čo sú podľa pôvodu potomkami Abraháma. Jeho otvorenosť sa stáva problémom pre tých, čo prv boli jeho priateľmi a boli ochotní sa pre neho aj zmrzačiť. Pravdu z jeho úst považujú za nepriateľstvo. Priatelia by si mali hovoriť pravdu. Nie vždy to však dokážu. Najmä v spoločenstvách veriacich sa často vyhýbame hovoriť pravdu. A ak sa niekto predsa odváži povedať pravdu, zvyknú ho označiť za nepriateľa spoločenstva alebo cirkvi. Apoštol Pavol sa nevyhýbal pravde v mene zachovania súdržnosti spoločenstva. Práve naopak. Hovoril pravdu, aby jednotu spoločenstva zachoval. Aj my potrebujeme počuť pravdu o našich zlyhaniach a omyloch vo viere. Potrebujeme ľudí, ktorí majú odvahu pomenovať veci presne, pravdivo, a napriek tomu – s láskou.