Služby Božie

Služby Božie sa konajú v chráme Božom v Turanoch v nedeľu a vo sviatok o 10.15 hod. (na výročité sviatky aj večer o 17.00 hod.)

Vo fíliách (Nolčovo, Ratkovo, Šútovo) sa konajú spravidla raz do mesiaca o 8.45 hod.

 • ·       Služby Božie sú ústredným zhromaždením všetkých členov
  cirkevného zboru v mene Ježiša Krista.
 • ·       Boh sa v službách Božích prihovára svojmu ľudu v čítaných,
  alebo spievaných textoch, v kázni slova Božieho, vo sviatostiach.
 • ·       Ľud na služábch Božích odpovedá Bohu chválou a oslavou, ďakovaním,
  vyznaním obsiahnutým v liturgii, modlitbách, hudbe, speve..
 • ·       Zvestovaním Slova (Božieho) a prisluhovaním sviatostí – teda prostriedkami
  milosti – sa v srdciach ľudí budí viera a nový život
 • ·       Cez počúvanie Slova Božieho a prijímanie sviatostí (krst svätý, Večera Pánova)
  príjímame ako dar od Boha posilnenie a utvrdenie našej viery.
 • ·       Počas hodinky služieb Božích môžeme načerpať duchovný porkm
  a požehnanie pre náš život…
 • ·       Služby Božie sa konajú v chráme Božom, ktorý vybudovali naši predkovia k sláve Božej a v ktorom sa schádzajú celé generácie.

Každý jeden z nás tvorí spoločenstvo cirkevného zboru.
Príďte načerpať duchovnú silu spoločnými modlitbami a spevmi  a oslavovať Pána Boha.

Vo fíliách (Nolčovo, Ratkovo, Šútovo) sa služby Božie konajú spravidla raz do mesiaca o 8.45 hod.

V advente a pôste sa konajú aj stredtýždňové večerné služby Božie (pobožnosti) v Šútove v utorok o 17.00 hod. na Obecnom úrade a v Turanoch v zborovej sieni vo štvrtok o 17.00 hod.

Príležitostné, mimoriadne služby Božie sú vopred oznámené.

Čo nás čaká
Slovo na zamyslenie

Galatským 4,8-20

8 Ale vtedy, keď ste (ešte) nepoznali Boha, slúžili ste tým, čo podľa svojej prirodzenosti nie sú bohovia. 9 Teraz však, keď ste poznali Boha, alebo skôr, keď Boh poznal vás, ako sa môžete vracať zase k slabým a biednym živlom, ktorým znovu chcete slúžiť? 10 Dni zachovávate, aj mesiace, aj (sviatočné) obdobia, aj roky. 11 Bojím sa o vás, či som sa nadarmo nenamáhal pre vás. 12 Buďte, ako som ja, lebo ja som ako vy; bratia, prosím vás! Mne ste v ničom neukrivdili. 13 Veď viete, že som vám telesne slabý zvestoval prvý raz evanjelium 14 a pre pokušenie, ktorým vám bolo moje telo, neznevážili a nezošklivili ste si ma, ale prijali ste ma ako anjela Božieho, ako Krista Ježiša. 15 Kdeže sa teda podelo vaše blahorečenie? Veď vydávam vám svedectvo, že keby bolo bývalo možné, aj oči by ste si boli vylúpili a mne dali. 16 Či som sa vám stal nepriateľom, keď vám hovorím pravdu? 17 Horlivo vás získavajú, ale nie dobromyseľne! Skôr vás chcú odlúčiť, aby ste vy horlili za nich. 18 Pekne je dať sa získavať dobrým vždy, a nielen vtedy, keď som ja u vás. 19 Deti moje, pre ktoré znovu trpím pôrodné bolesti, dokiaľ Kristus nebude sformovaný vo vás, 20 chcel by som byť teraz pri vás a zmeniť svoj hlas, lebo neviem, čo s vami.

Priatelia si hovoria pravdu. Pavol píše veľmi osobne. Trápi ho, že tí, ktorí už prv pochopili, že viera v Krista stačí na to, aby sa stali súčasťou Božieho ľudu, teraz začínajú špekulovať a chcú robiť veci, ktorými by sa vyrovnali tým, čo sú podľa pôvodu potomkami Abraháma. Jeho otvorenosť sa stáva problémom pre tých, čo prv boli jeho priateľmi a boli ochotní sa pre neho aj zmrzačiť. Pravdu z jeho úst považujú za nepriateľstvo. Priatelia by si mali hovoriť pravdu. Nie vždy to však dokážu. Najmä v spoločenstvách veriacich sa často vyhýbame hovoriť pravdu. A ak sa niekto predsa odváži povedať pravdu, zvyknú ho označiť za nepriateľa spoločenstva alebo cirkvi. Apoštol Pavol sa nevyhýbal pravde v mene zachovania súdržnosti spoločenstva. Práve naopak. Hovoril pravdu, aby jednotu spoločenstva zachoval. Aj my potrebujeme počuť pravdu o našich zlyhaniach a omyloch vo viere. Potrebujeme ľudí, ktorí majú odvahu pomenovať veci presne, pravdivo, a napriek tomu – s láskou.