ECAV na Slovensku

ECAV NA SLOVENSKU Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) je druhá najväčšia cirkev na území Slovenska:

• vyznávame Ježiša Krista ako Hlavu všeobecnej kresťanskej cirkvi
• vychádzame z Písma svätého – Biblie ako prameňa viery i pravidla života a z našich Symbolických kníh
• Symbolické knihy (Kniha svornosti) považujeme za jedine správny výklad Písma svätého
• evanjelikmi sa voláme podľa evanjelií, ktoré sú zapísané v Biblii – Novej zmluve
• Augsburské vyznanie z roku 1530 je po Písme svätom – Biblii základným prameňom našej viery. Podľa neho sa nazývame evanjelici augsburského vyznania
• symbolom evanjelickej cirkvi a. v. je Lutherova ruža
• hlásime sa do veľkej rodiny evanjelických cirkví vo svete
• sme pripravení spolupracovať aj s inými kresťanskými cirkvami a náboženskými spoločnosťami na poli ducha, charity a humanity
• vnútorná organizácia našej cirkvi je založená na princípoch samosprávy a rovnoprávnosti všetkých jej členov bez rozdielu rasy, jazyka, pohlavia a sociálneho postavenia

Poslaním ECAV na Slovensku je:

• šíriť evanjelium Ježiša Krista, vyznávať vieru v Trojjediného Pána Boha a vštepovať ju do vedomia ľudí
• slúžiť svojim členom službami Božími, prisluhovaním slova a sviatostí, náboženskou výchovou a poskytovaním duchovnej starostlivosti
• viesť svojich členov k vzájomnej úcte, podpore, tolerancii a príkladnému kresťanskému i občianskemu životu
• zriaďovať na zabezpečenie svojho poslania organizačné jednotky, charitatívne spoločnosti, cirkevné školy, združenia veriacich a pripravovať pre ne potrebných pracovníkov
• spolupracovať v oblasti výchovnej, vzdelávacej, humanitnej a charitatívnej s orgánmi štátu, samosprávami miest a obcí, so spoločenskými organizáciami a zahraničnými inštitúciami

Symbolické knihy

Symbolické knihy (alebo aj Vierovyznávacie knihy; symbolum – vierovyznanie) obsahujú všetky vierovyznania našej evanjelickej cirkvi, napísané na základe Písma svätého – Biblie.

Symbolické knihy delíme na:

 Všeobecné vyznania:

1. Apoštolské vierovyznanie – Všeobecná viera kresťanská
2. Nicejské vierovyznanie
3. Atanáziovo vierovyznanie
 Zvláštne vyznania:

1. Augsburské vyznanie z roku 1530 od Filipa Melanchtona
2. Obrana Augsburského vyznania z roku 1530 od Filipa Melanchtona
3. Malý katechizmus z roku 1529 od Dr. Martina Luthera
4. Veľký katechizmus z roku 1537 od Dr. Martina Luthera
5. Šmalkaldské články z roku 1537 od Dr. Martina Luthera
6. Formula svornosti z roku 1577 (autormi sú viacerí teológovia)
Zhrnutie všetkých evanjelických vierovyznaní vyšlo v roku 1580 v Drážďanoch pod názvom Kniha svornosti (Liber Concordiae). V slovenčine vyšla Kniha svornosti po prvý raz v Békešskej Čabe v roku 1898 v preklade Jána Leška. Pod názvom Symbolické knihy vyšla v roku 1992 v Liptovskom Mikuláši (preložil Oto Vízner).
Augsburské vyznanie (Confesio Augustana) je vyznaním našej evanjelickej cirkvi. V roku 1530 bolo prečítané na sneme v Augsburgu pred cisárom Karolom V. (tu si prečítajte Augsburské vyznanie v slovenčine). Prvý preklad na Slovensku vyšiel v roku 1562 (Štefan Trebnický), potom nasledovalo 24 prekladov do bibličtiny a v roku 1930 Augsburské vyznanie vyšlo v preklade do slovenčiny.
Augsburské vyznanie má 28 článkov. Rozdiely medzi katolíckym a evanjelickým vierovyznaním vysvetľujú tieto články: IV. O ospravedlnení, VII. O cirkvi, VIII. Čo je cirkev, IX. O krste, X. O svätej Večeri, XI. O spovedi, XIII. O používaní sviatostí, XX. O viere a dobrých skutkoch, XXI. O uctievaní svätých, XXII. O obidvoch podobách sviatosti Večere Pánovej, XXIII. O manželstve kňazov.

Malý katechizmus Dr. Martina Luthera je najznámejšia zo Symbolických kníh. Je v ňom stručne zhrnuté cirkevné učenie o kresťanskom náboženstve. Delí sa na 5 čiastok:
• Desať Božích prikázaní,
• Všeobecná viera kresťanská,
• Modlitba Pánova – Otče náš,
• Sviatosť Krstu svätého,
• Sviatosť Večere Pánovej s poučením o spovedi.

Category: ECAV na Slovensku
Published on Thursday, 26 May 2011 20:28
Written by Super User
Hits: 14326

Zdroj: http://www.ecavdobsina.sk/index.php/vierouka/ecav-na-slovensku/114-kto-sme

Čo nás čaká
Slovo na zamyslenie

Galatským 4,8-20

8 Ale vtedy, keď ste (ešte) nepoznali Boha, slúžili ste tým, čo podľa svojej prirodzenosti nie sú bohovia. 9 Teraz však, keď ste poznali Boha, alebo skôr, keď Boh poznal vás, ako sa môžete vracať zase k slabým a biednym živlom, ktorým znovu chcete slúžiť? 10 Dni zachovávate, aj mesiace, aj (sviatočné) obdobia, aj roky. 11 Bojím sa o vás, či som sa nadarmo nenamáhal pre vás. 12 Buďte, ako som ja, lebo ja som ako vy; bratia, prosím vás! Mne ste v ničom neukrivdili. 13 Veď viete, že som vám telesne slabý zvestoval prvý raz evanjelium 14 a pre pokušenie, ktorým vám bolo moje telo, neznevážili a nezošklivili ste si ma, ale prijali ste ma ako anjela Božieho, ako Krista Ježiša. 15 Kdeže sa teda podelo vaše blahorečenie? Veď vydávam vám svedectvo, že keby bolo bývalo možné, aj oči by ste si boli vylúpili a mne dali. 16 Či som sa vám stal nepriateľom, keď vám hovorím pravdu? 17 Horlivo vás získavajú, ale nie dobromyseľne! Skôr vás chcú odlúčiť, aby ste vy horlili za nich. 18 Pekne je dať sa získavať dobrým vždy, a nielen vtedy, keď som ja u vás. 19 Deti moje, pre ktoré znovu trpím pôrodné bolesti, dokiaľ Kristus nebude sformovaný vo vás, 20 chcel by som byť teraz pri vás a zmeniť svoj hlas, lebo neviem, čo s vami.

Priatelia si hovoria pravdu. Pavol píše veľmi osobne. Trápi ho, že tí, ktorí už prv pochopili, že viera v Krista stačí na to, aby sa stali súčasťou Božieho ľudu, teraz začínajú špekulovať a chcú robiť veci, ktorými by sa vyrovnali tým, čo sú podľa pôvodu potomkami Abraháma. Jeho otvorenosť sa stáva problémom pre tých, čo prv boli jeho priateľmi a boli ochotní sa pre neho aj zmrzačiť. Pravdu z jeho úst považujú za nepriateľstvo. Priatelia by si mali hovoriť pravdu. Nie vždy to však dokážu. Najmä v spoločenstvách veriacich sa často vyhýbame hovoriť pravdu. A ak sa niekto predsa odváži povedať pravdu, zvyknú ho označiť za nepriateľa spoločenstva alebo cirkvi. Apoštol Pavol sa nevyhýbal pravde v mene zachovania súdržnosti spoločenstva. Práve naopak. Hovoril pravdu, aby jednotu spoločenstva zachoval. Aj my potrebujeme počuť pravdu o našich zlyhaniach a omyloch vo viere. Potrebujeme ľudí, ktorí majú odvahu pomenovať veci presne, pravdivo, a napriek tomu – s láskou.